Utazási szerződés
ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Hatályos: 2011. szeptember 1-től
 
 
Utazásközvetítő adatai
Cégnév: AVVENTURA Hungary Szolgáltató és Utazásközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: AVVENTURA Hungary Kft.
Székhely: 8621-Zamárdi, Harcsa u. 13.
Cégjegyzékszáma: 14-09-311520
Nyilvántartó : Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 23381311-2-14
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700749-66558428-51100005
Telefon: +36 30 204 7151
Fax: +36 84 999 622
E-mail info@avventura.hu
Honlap: www.avventura.hu
Engedélyszám: U-001286
 
I. Az utazási szerződés általános feltételei
1. Az Általános utazási szerződéses feltételek az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ Utazásszervező által szervezett valamennyi közvetített utazására érvényesek, részét képezik minden megkötött Egyedi utazási szerződésnek. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 389-401 §-a, 415-416 §-a, a 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet; a 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései (a továbbiakban: Rendelet), a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet és a vonatkozó nemzetközi egyezmények az irányadók.
 
2. Az Általános utazási szerződéses feltételek és az Egyedi utazási szerződés együttesen képezik az utazási szerződést és a szerződés aláírásával és az előleg befizetésével jön létre az UTAS(ok) és az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ között a hivatkozott jogszabályok szerint.
 
3. Amennyiben UTAS több UTAS nevében köti meg az utazási szerződést, úgy egy személyben felel a többi UTAS szerződésben foglalt kötelezettségeiért is.
 
4. Minden - jelen szerződésben nem részletezett - feltétel, körülmény, szabály, szokás, ajánlott felszerelés, fakultatív program lehetőség, egyéb információk stb. megtalálható az UTAZÁSKÖZVTÍTŐ által kiadott Utazási ajánlatban (továbbiakban: UTAZÁSI AJÁNLAT), amit UTAS megismert. Ha jelen utazási szerződésben foglaltak eltérnek az utazási ajánlatban foglaltaktól, akkor az utazási szerződésben leírtakat kell irányadónak tekinteni. Mindazok a leírások, ismertetők, amelyeket nem az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ ad ki, bocsát az UTAS rendelkezésére, nem képezik az utazási szerződés részét és azok az UTAZÁSKÖZVETÍTŐRE nézve kötelezettséget nem jelentenek, azok teljesítéséért az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ nem felelős.
 
II. Az utazási szerződés tárgya
5. Az utazási szerződés tárgya az Utazásszervező által szervezett és az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ által kiközvetített az UTAS által kiválasztott utazás, mely személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat (a továbbiakban: UTAZÁSI CSOMAG) nyújt, amelynek fejében az UTAS díjat fizet. A teljes részvételi díj egyrészt az Utazási csomag ellenértékéből (a továbbiakban: RÉSZVÉTELI DÍJ), másrészt az abba nem foglalt, esetlegesen külön felszámításra kerülő további költségekből és díjtételekből (pl. repülőtéri illetékek, helyi adók, stb.) áll.
 
III. Az utazási szerződés megkötése
6. Az UTAS az általa kiválasztott Utazási csomag azonosítására alkalmas, adataival kitölti az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ honlapján közzétett Jelentkezési lap nevű formanyomtatványt és eljuttatja e-mailben, postai levélben, fax útján vagy személyesen az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ részére.
 
7. A jelentkezési lapon az UTAS által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az UTAS felel. Az UTAS által hibásan megadott adatokból adódó károkért UTAZÁSKÖZVETÍTŐ felelősséget nem vállal.
 
8. A jelentkezési lap beérkezése után az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ regisztrálja az UTAS jelentkezését, felveszi a kapcsolatot az Utazásszervezővel és az Utazásszervező által megküldött visszaigazolás alapján e-mailben megküldi az UTAS részére a jelentkezésről a nyilvántartásba vételt és írásbeli tájékoztatást küld a részvételi díjelőleg megfizetéséhez.
 
9. Amennyiben az UTAS e tájékoztatást követő 48 órán belül a díjelőleget megfizeti (átutalja) az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ a foglalást fenntartja, ellenkező esetben az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ jogosult a foglalás megszüntetésére az UTAS egyidejű írásbeli értesítése mellett.
 
10. Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ a megfizetett összegről szóló befizetést igazoló dokumentumot, a jelen Általános utazási szerződéses feltételeket, a választott utazásra vonatkozó részletes Utazási ajánlatot, az Egyedi utazási szerződést, illetve egyéb, a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt postai úton megküldi az UTASNAK két példányban. Az UTAS a megküldött teljes dokumentáció mindkét példányának valamennyi oldalát aláírja és a másodpéldányt postai úton ajánlott levélben postafordultával visszaküldi az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ részére.
 
11. Az UTAZÁSÖZVETÍTŐ és az UTAS közötti jogviszony a részvételi díj előlegének megfizetésével és az UTAS aláírásával ellátott utazási szerződés az UTAZÁSKÖZVETÍTŐHÖZ történő visszaérkezésével jön létre.
 
IV. Fizetési feltételek
12. A Részvételi díj az UTAS által megrendelt Utazási csomag ellenértéke, tartalmazza az Utazásszervező által nyújtandó szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az ÁFA-t. Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ a Részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjak összegét az Utazási csomag tájékoztatóban megjelöli. Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ az Utazásszervező tájékoztatása alapján jogosult az UTAS által fizetendő díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig) emelésére a szállítási költségek (különösen üzemanyagár), adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (pl. üdülőhelyi díj, reptéri illeték, egyéb illetékek és díjak, belépési engedélyek, úthasználati díjak, stb.), továbbá a deviza forintárfolyamának változása miatt, azok emelkedésével arányosan az alábbi számítási mód alkalmazása mellett. Az egyes UTASRA eső díjemelés mértéke nem lehet nagyobb az adott utazással összefüggésben az Utazásközvetítőre és Utazásszervezőre háruló összes többletfizetési kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő utasra jutó hányadrészénél. A díjemelés indokát, valamint a módosult díj számítási módját az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ minden esetben írásban közli az UTASSAL. Amennyiben a részvételi díj emelésének mértéke meghaladja a nyolc százalékot, az UTAS bármikor elállhat az utazástól. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek módosítják a köztük fennálló szerződést.
 
13. Az UTAS által fizetendő részvételi díj és a részvételi díjelőleg mértékét az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ a honlapján közli, ezen felül a fizetési feltételeket az UTAS jelentkezését követően részére megküldött Utazási ajánlat tartalmazza. A díjelőleg mértéke 50%, mely kizárólag abban az esetben magasabb, ha az Utazásszervező ettől szigorúbb feltételeket szab, illetve amennyiben az utazás kezdetéig 35 napnál kevesebb van hátra. A részvételi díj fennmaradó 50%-át az UTASNAK - amennyiben az utazási ajánlat másképp nem rendelkezik - utazás megkezdése előtti 35 napig kell megfizetnie. Amennyiben ezen időpontig az UTAS nem egyenlíti ki a részvételi díj összegét, az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől és azt tárgytalannak tekinti. Az UTAS ez esetben köteles bánatpénz megfizetésére (V. fejezetnek megfelelően).
 
14. Amennyiben az UTAS a repülőjegyet, az utasbiztosítást, a vízumot az UTAZÁSKÖZVETÍTŐTŐL szerzi be, úgy azt köteles az utazási ajánlatban meghatározottaknak megfelelően ugyancsak megfizetni. A részvételi díj összegén felüli utazáshoz kapcsolódó egyéb költségeket (pl. fakultatív programok) - amennyiben az utazási ajánlat másképp nem rendelkezik az UTAS köteles a helyszínen megfizetni a szolgáltatás igénybevételekor.
 
15. Mivel az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ belföldi és külföldi Utazásszervezővel egyaránt szerződéses kapcsolatban áll, ezért forintban, illetve euróban határozza meg a különböző utak Részvételi díját, melyet az UTAS köteles elfogadni és adott esetben az utazás Részvételi díját köteles euróban megfizetni.
 
V. Elállási feltételek
16. Az UTAS az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződéstől írásban, az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ részére postai úton megküldött nyilatkozattal bármikor elállhat (az utazás Utas általi lemondása). Ha erre az utazás megkezdését megelőző 60. napot megelőzően kerül sor, az Utas 10.000 Ft, azaz tízezer forint költségátalányt köteles fizetni az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ részére kártalanítás címén. Amennyiben az UTAS elállására az utazás megkezdését megelőző 60. napot követően kerül sor, az UTAS egyidejű esedékességgel a Ptk. 320.§ (2) bekezdése szerint szabályozott „bánatpénz” jogcímén a díj alábbi %-ával egyező mértékű fizetési kötelezettséget köteles teljesíteni, illetve az a már részben vagy egészben megfizetett díj összegéből jóváírható az elállás időpontja függvényében:
- 60-36. napok közt a részvételi díj 10%-a,
- 35-26. napok közt a teljes díj 50%-a,
- 25-16. napig a teljes díj 75%-a,
- 15 napon belül illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes díj 100%-a.
 
17. Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ fenntartja magának a jogot arra, hogy az UTAS elállásával összefüggésben keletkezett kárainak megfizetését kérje az utazást megelőző 60 napnál korábbi elállás esetén is. Ebben az esetben az irányadó határidőket és %-kulcsokat az Utazási ajánlat megküldésével egyidejűleg az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ közli az UTASSAL. E módosult feltételek a szerződés létrejötte esetén, annak részét képezik.
 
18. Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ az utazás megkezdése előtt legkésőbb 14 nappal a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat.
 
19. Az utazási szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ az utazás előtt megmaradt helyeinek hasznosításával összefüggésben a korábbi UTASOKNAK visszatérítés nem jár.
 
VI. Hibás teljesítés és kifogáskezelés
20. Amennyiben szokatlan, előre nem látható, az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ akaratán kívül álló, a legkörültekintőbb gondosság mellett sem elhárítható körülmény (vis maior - pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, különlegesen szélsőséges időjárás, stb.) vagy olyan, az utazási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban nem álló 3. személy kellő gondossággal előre nem látható, illetve nem elhárítható magatartása miatt az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ teljesítése nem lehet hibátlan, illetve teljes körű, az UTAZÁSSZERVEZŐ köteles segítséget nyújtani az UTAS részére nehézségei elhárításában.
 
21. Az UTAS a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel, vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, s bejelentéséről jegyzőkönyvet készíttetni - ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért az UTAS felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az UTAS bejelentése mellett az erről felvett jegyzőkönyvbe köteles belefoglalni a helyszíni szolgáltatóval történt közlés tényét is. Amennyiben a fentiek szerint jegyzőkönyv felvételére kerül sor, annak egy példányát az UTAS részére át kell átadni. Az utaskísérő köteles az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Az UTAS a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit az utazás befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka az UTAS magatartása, az UTAS kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést az UTASNAK kell igazolnia, de ez esetben is a kártérítés mértékének felső határa a Részvételi díj kétszerese. Egyebekben az UTAZÁSSZERVEZŐ kártérítési felelősségére a jelen általános szerződési feltételek (lásd még pl. a VI. pont szabályait) és a Rend. 9.§. (4) bekezdés, 11.§. és 12.§. rendelkezései az irányadóak.
 
22. Az utazás során az UTAS által harmadik személynek okozott kárért az UTAS közvetlenül tartozik felelősséggel.
 
23. A repülőutakkal kapcsolatosan az UTAS tudomásul veszi, hogy a repülőjegy értékesítés az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ által közvetített szolgáltatás. A repülőtársaságok utazási feltételei az UTAZÁSKÖZVETÍTŐVEL kötött utazási feltételek részeivé válnak Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ felhívja Utasai figyelmét, hogy repülős utaknál a légitársaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő indulási időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén repülőgéptípus vagy légitársaság cseréjére, előre nem közölt közbeeső leszállásra is sor kerülhet. A poggyász díjtalan szállításának súlyhatárát a légitársaság határozza meg, a többletsúlyért a légitársaság által megszabott pótdíjat kell az UTASNAK megfizetnie. Az útipoggyász súlya menetrendszerű repülőgépen, Európán belül, Európa és Közel-Kelet között turista osztályon 23 kg, business osztályon 30 kg, tengerentúli járatokon (USA/Kanada) turista osztályon 2x23 kg és business osztályon 2x32 kg lehet. A kézipoggyászban csak kis mennyiségű folyadék vihető fel a fedélzetre: az egyenként maximum 100 milliliteres (1 dl) egyedi kiszerelésű tárolóedényt, (palack, tartály, tégely, stb.) személyenként maximum 1 literes űrtartalmú, újrazárható, átlátszó nejlon zacskóba kell tenni. A kézipoggyász darabszáma, mérete és súlya is meghatározott: turista osztályon 1 db, 55x40x20 cm nagyságú, 10 kg súlyú, business osztályon 2 db, 55x40x20 és 45x35x20 cm nagyságú és 10 kg+8 kg súlyú csomag engedélyezett. Amennyiben a kézipoggyász súlya vagy darabszáma a fenti súlyhatárokat meghaladja, az engedélyezett kereten felüli súlyt a feladott poggyászba kell csomagolni. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az UTAS maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító vagy szolgáltató felelős képviselője átvette. A repülőjárat kiesése vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az UTAS(ok) szállításáról gondoskodni. Egyebekben az UTAZÁSSZERVEZŐ felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Az utazás utáni - az UTAS és az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ közötti - kártérítési ügyben a repülőjegy és a hozzá tartozó stornó biztosítás összege nem képezheti visszafizetés tárgyát.
 
VII. A felek további jogai és kötelezettségei
24. Tekintettel az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (ide értve az utazások esetleges veszélyes helyszíneit, szélsőséges körülményeit, az ún. kalandtúrákból adódó jellemzőket, stb.) az UTAS vállalja, hogy az utazás időtartamára az általa választott biztosító társasággal betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást köt. Ennek elmulasztása esetén az UTAS viseli azon költségeket és károkat, melyek megtérülésére a biztosító szolgáltatása révén a biztosítási gyakorlat szerint alappal számíthatott. Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ által meghirdetett utazások részvételi díja a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, valamint az útlemondási (elállási) biztosítás díját nem tartalmazza. Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ javasolja az UTAS számára a megfelelő utasbiztosítás megkötését, amely egészségügyi-, utazási- és baleseti segítségnyújtást tartalmaz, illetve poggyászbiztosítást és az úti-okmányok pótlását is biztosítja. (Megjegyzés: egyes országokban az utasbiztosítás kötelező és a vízumkérelemhez csatolni kell pl. Oroszország.). Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel (továbbiakban: EUB Zrt.) áll szerződéses kapcsolatban, mely sport extra pótdíj (napidíj+20%) megfizetésével extrém körülmények között bekövetkezett káresemény esetén is fedezetet nyújt. Az UTAS tudomásul veszi, hogy az EUB Zrt. utasbiztosításának értékesítés az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ által közvetített szolgáltatás és az EUB Zrt. biztosítási feltételei az UTAZÁSKÖZVETÍTŐVEL kötött utazási feltételek részeivé válnak, amiről kérésre az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ tájékoztatást ad UTASNAK. Az utasbiztosítás ára az EUB Zrt. feltételeinek megfelelően téríthetők vissza utazás előtti lemondás esetén. Az utazás utáni - az UTAS és az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ közötti - kártérítési ügyben az utasbiztosítás összege nem képezheti visszafizetés tárgyát.
 
25. Az UTAS kötelezi magát, hogy az utazáson, illetve annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utazás során az UTAZÁSSZERVEZŐ megbízottja folyamatos tájékoztatást nyújt azon veszélyforrásokról, melyekkel az utazás során az UTASOK személyét vagy vagyonát érintő károk elhárítása céljából számolni kell, illetve ilyen tájékoztatás az utazás során bármikor kérhető. Az UTAS az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ és UTAZÁSSZERVEZŐ kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az UTASTÓL általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint az UTAZÁSSZERVEZŐ megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be.
 
26. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában az UTAS köteles gondoskodni, az útlevélí, vízum-, vámrendelkezések betartásáért az UTAS felel. A vízum ügyintézéssel kapcsolatban az UTAS tudomásul veszi, hogy a vízum ügyintézés értékesítése az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ által közvetített szolgáltatás és a vízum ügyintézésnek sikeréért felelősséget nem vállal. A kiállított vízum ára nem téríthető vissza utazás előtti lemondás esetén. Az utazás utáni - az UTAS és az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ közötti - kártérítési ügyben a vízum összege nem képezheti visszafizetés tárgyát.
 
VIII. Illetékesség
27. Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ által közvetített és az UTAZÁSSZERVEZŐ által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a Siófoki Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 
28. Szerződő felek a jelen általános szerződési feltételeket elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
 
 
Hírlevél
Aktuális ajánlatokról, akciós útjainkról, újdonságokról, friss hírekről kaphatsz információkat.
Iratkozz fel most!
Kapcsolat
Ha az utazásokkal kapcsolatban információra van szükséged, hívj bennünket bátran, írj nekünk e-mailt vagy használd azonnali üzenetküldő dobozunkat!
TEL: +36/30-204-7151
, FAX: +36/84-999-625
Név:
E-mail:
Üzenet:
Köszönjük az üzenetet, a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk.